ल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १०% जागा आरक्षित करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक – १२/०२/२०१९

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १०% जागा आरक्षित करण्याबाबत शासन निर्णय दिनांक – १२/०२/२०१९

Government of India Gazette dated 14/12/2018 regarding admission of Homoeopathic Courses for UG & PG Academic Year 2019-20